Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené za podmínek dále uvedených mezi společností STAVOPLAST KL spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“).
1.2 Prodávajícím níže uvedeného zboží je obchodní společnost STAVOPLAST KL spol. s r.o. se sídlem Stachy 266, Stachy, PSČ 384 73, IČ: 40740056, DIČ: CZ40740056, tel. 388 428 363, fax 388 404 102, e-mail: minibagr@stavoplastkl.cz. Poštovní adresa pro doručování písemností prodávajícímu je shodná s adresou uvedenou v předchozí větě.
1.3 Právní vztahy vyplývající spotřebiteli a prodávajícímu z prodeje a koupe zboží (kupní smlouva) se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dále těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).
1.4 Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
1.5 Každá smluvní strana hradí ze svého náklady, které jí vznikly použitím příslušných prostředku komunikace na dálku, jež použila při uzavírání kupní smlouvy.

2. Předmět kupní smlouvy

2.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v množství tam uvedeném. Předmětem kupní smlouvy muže být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji na jeho internetové adrese: http://detsky-bagr.cz a http://detskybagr.cz.
2.2 Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny slovně a obrazově u každého jednotlivého výrobku či druhu zboží.
2.3 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
2.4 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
2.5 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

3. Objednání zboží

3.1 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím formuláře „Objednávka zboží“. Do formuláře je kupující povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti.
3.2 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.
3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající písemně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se nepovažuje za přijetí objednávky.
3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) a nebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.
3.5 Kupující je oprávněn do 24 hodin reklamovat údaje v objednávce, pakliže zjistí, že tyto údaje jsou v rozporu s okamžikem, kdy objednávku učinil.

4. Kupní cena

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Bude-li kupní cena platná v den doručení objednávky prodávajícímu vyšší nežli kupní cena platná v den odeslání objednávky prodávajícímu, je prodávající povinen na to kupujícího upozornit. Nesdělí-li kupující prodávajícímu do tří dnů od upozornění, že s novou cenou nesouhlasí, je povinen zaplatit kupní cenu platnou v den doručení objednávky prodávajícímu.
4.2 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit:
a) daň z přidané hodnoty. Není-li v nabídce u objednaného zboží uvedena jiná sazba daně, činí sazba daně odpovídající danému zákonu.
b) přepravné na místo určené kupujícím ve výši 100,- Kč (včetně DPH) a
c) poplatek za dobírku ve výši 100,- Kč (včetně DPH), je-li zboží dodáváno na dobírku.
d) Doprava mimo území České republiky v rámci EU je stanovena na základě individuální kalkulace cen České pošty a jako taková odsouhlasena při potvrzení objednávky zákazníkem.
Platby uvedené v písm. b, c) se vztahují pouze na případy, kdy úhrnná cena objednávky je nižší než 10 000,- Kč bez DPH, je-li cena vyšší, náklady uvedené v písm. b, c) hradí prodávající.
Při dodání zboží na území Slovenské republiky se konečná cena v CZK stanoví jako součet kupní ceny zboží v CZK vč. DPH a ceny za přepravu dle platného sazebníku přepravce PPL CZ s.r.o. v CZK vč. DPH.
Bude-li kupní cena placena na dobírku v EUR, stanoví se konečná cena v EUR jako podíl konečné ceny v CZK, definované v předchozí větě, a koeficientu vyjadřujícího směnný kurz CZK a EUR, stanovený Československou obchodní bankou a.s. jako „devizy nákup“ a platný v den, který následuje po dni, kdy prodávající předal zboží přepravci. Takto určenou částku je kupující povinen zaplatit přepravci v hotovosti v měně EUR při předání zboží.
Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad, dodací list a záruční list.
4.5 Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. VOP.

5. Dodací podmínky

5.1 Místo plnění a dodání
1.1.1 Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.
1.1.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři.

5.2 Způsob dopravy

5.2.1 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu podle své volby některým z níže uvedených způsobu, v níže uvedeném čase a za níže uvedenou cenu:
dopravní službou PPL CZ s.r.o. – „SOUKROMÁ ADRESA“ – řidič se spojuje se zákazníkem telefonicky - dodací doba činí 3 pracovní dny.

5.3 Dodací lhůta

5.3.1 Dodací lhůta je závislá jednak na objednaném druhu a množství zboží (článek 5.3.3 až 5.3.5 VOP) a jednak na zvoleném druhu přepravy zboží (článek 5.2.1 VOP).
5.3.2 Dodací lhůta počíná běžet od dne uzavření kupní smlouvy (článek 3.3, 3.4 VOP).
5.3.3 Je-li objednané zboží skladem, je prodávající povinen jej předat k přepravě do tří pracovních dnu.
5.3.4 Není-li objednané zboží skladem anebo není možné jej předat k přepravě do tří pracovních dnů, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a sdělit mu jiný termín odeslání zboží, příp. mu nabídnout jiné zboží, srovnatelné se zbožím objednaným. Neodstoupí-li z tohoto důvodu kupující od smlouvy do tří dnu ode dne doručení oznámení, platí, že s novým termínem dodání souhlasí.

6. Platební podmínky

6.1. Způsob zaplacení kupní ceny
6.1.1 Kupní cenu je kupující povinen zaplatit v hotovosti dobírkou zaplacenou přepravci zboží (PPL CZ s.r.o., Česká pošta s.p. atd.).
6.1.2 Způsob zaplacení kupní ceny určuje prodávající a je povinen jej sdělit kupujícímu při uzavření kupní smlouvy.
6.2 Splatnost kupní ceny
6.2.1 Kupní cena je splatná při předání zboží kupujícímu přepravcem způsobem uvedeným v článku 6.1.1 písm. b) VOP.

7. Odpovědnost za vady zboží

7.1 Předání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží, záruka.
7.1.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím liste a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Tím není dotčeno ustanovení článku 2.1. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
7.1.2 Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží (nebezpečí škody na zboží). Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.
7.1.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
7.1.4 Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců; uvede-li však prodávající v záručním listě delší lhůtu, pak platí tato delší lhůta. U jednorázového spotřebního materiálu skončí záruční doba uplynutím expirační lhůty uvedené na obalu.
7.1.5 Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
7.1.6 Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytnou z jiných příčin nežli následkem porušení povinnosti prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu bez vad. Jedná se např. o vady, které vzniknou v důsledku zásahu kupujícího (neodborného či nešetrného zacházení se zbožím, neoprávněné manipulace se záručním listem apod.), vady vzniklé použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, vady vzniklé mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnou událostí (úderem blesku, ohněm, vodou apod.) a vady vzniklé poškozením, ztrátou nebo odcizením zboží v době, kdy kupující nesl nebezpečí škody na zboží (při přepravě reklamovaného zboží apod.).
7.1.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
7.2 Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží.
7.2.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po jeho převzetí. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, oznámit přepravci a prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. Totéž platí i v případě, kdy kupující zjistí jakékoliv závady na zboží po otevření zásilky, ve které bylo přepravováno. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zboží odmítnout. O tom je povinen vyrozumět bez odkladu prodávajícího a poskytnout mu potřebnou součinnost.
7.2.2 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím.
7.2.3 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího – STAVOPLAST KL spol. s r.o. se sídlem Stachy 266, Stachy, PSČ 384 73, tel. 388 428 363, fax 388 404 102, e-mail: info@stavoplastkl.cz.
7.2.4 K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura, dodací list, záruční list a podrobný popis závady.
7.2.5 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy (zejména § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2.6 Přepravu reklamovaného zboží z místa dodání do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. V případě oprávněné reklamace jsou kupujícímu tyto náklady uhrazeny po předložení dokladu o zaplacení přepravy. V případě, že prodávající neuzná oprávněnost reklamace, je povinen uhradit tyto náklady kupující, stejně jako náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kromě případů uvedených v zákoně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží a za podmínek stanovených v zákoně (§ 53 odst. 7 věta druhá a třetí občanského zákoníku) do 3 (tří) měsíců od převzetí zboží.
8.2 Ustanovení článku 8.1 VOP se nevztahuje na zboží upravené na přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání /§ 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku/.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
9.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.3 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromaždování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
9.4 Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2010.

Doporučujeme

Dětský bagr Stavoplast KL MENZI MUCK A 01
Dětský bagr - Stavoplast KL MENZI MUCK A 01 6770,-
včetně DPH %

Minibagr je určen pro děti od 3 let. Maximální zatížení je dítětem do hmotnosti 40 kg. Hmotnost minibagru je 15,5 kg. Minibagr se používá pouze...

Menzi Muck A01 Klasik Stavoplast KL dětský bagr na písek
Menzi Muck A01 Klasik - Stavoplast KL dětský bagr na písek 5520,-
včetně DPH %

Minibagr je určen pro děti od 3 let. Maximální zatížení je dítětem do hmotnosti 32 kg. Hmotnost minibagru je 13,2 kg. Minibagr se používá pouze...

2009 - 2023 © Dětský bagr MENZI MUCK A 01 : mapa obchodu : Stavoplast KL spol. s r.o. - výhradní dovozce švýcarských zemních strojů MENZI MUCK
WebDesign XHTML 1.0 + CSS 2: WWWSTRÁNKYnet